Leserbrev i Amta:

morten

Utvikling av fysioterapitjenesten og helsekultur i kommunen

Ventetid på fysioterapi er et tilbakevendende tema. Ikke bare i Follo, men på landsplan. Siste gang Amtstidende hadde fokus på dette, var i årsskiftet 2015/16, hvor de privatpraktiserende fysioterapeuter i Frogn Kommune kunne melde om tre måneders ventetid på fysikalsk behandling. Situasjonen var den gang ikke spesielt annerledes i Nesodden Kommune og det er den ikke nå heller. Vi fysioterapeuter må daglig avvise pasienter som ønsker time og dette til frustrasjon og ulempe for den enkelte som har behov for hjelp. Årsaken til dette er fler og det vil jeg straks komme tilbake til.

Fysioterapitjenesten i Nesodden Kommune består av kommunalansatte fysioterapeuter med base på Nesoddtunet og privatpraktiserende fysioterapeuter som har etablert egne klinikker fordelt i kommunen. Vi privatpraktiserende melder nå om 2-6 måneders ventetid på behandling, dette avhengig av institutt og pasientkategori. Med dette menes at det stilles krav til at opererte pasienter kommer forrest i køen så det er sammenheng i operasjon og rehabilitering. Dette forskyver muligheten for sykemeldte og andre med behov å komme i behandling. Øvrig prioritering av pasienter er opp til terapeuten selv eller etter ønsker fra kommunen.

Krav og behov for kvalifisert behandling hos fysioterapeut har ikke blitt mindre etter samhandlingsreformen som ble iverksatt i 2012. Her gjelder blant annet at pasientene i større grad skal motta behandling/rehabilitering i primærhelsetjenesten, altså hjemme i kommunen. Samtidig vektlegges det at behandling i større grad skjer gjennom samhandling med annet helsepersonell, tverrfaglig dialog og samkjøring av tjenester. Dette er viktige tiltak, men dette er tidskrevende og skjer bare, hvis terapeuten/legen har innsikt i mulige tiltak og interesse for samarbeid.

Nesodden kommune kan de siste 5 år vise til en lavere bemanning av privatpraktiserende fysioterapeuter (7,9 årsverk per 10000 innbyggere) enn landsgjennomsnittet (9,1 årsverk per 10000 innb.) (kilde: .www.ssb.no). Kommunen har siden 2011 bare økt med 13% driftstilskudd til fysioterapeuter og dette var etter krav fra rammeavtalen med KS og NFF.

Men å øke antall driftsavtaler til fysioterapi bør ikke være eneste løsning på problemet med ventetid. Vi bør kontinuerlig vurdere våre egne rutiner, effektivitet og evne. Dette inkluderer å gjøre overveielser rundt henvisningsrutiner, overbehandling, pasientens forventning, terapeutens forventning, overdiagnostikk og feilbehandling, pasientens kunnskapsnivå, terapeutens kunnskapsnivå, fastlegens kunnskapsnivå, selvstendiggjøring vs. avhengighetsskaping, frikortsordning og helsekultur, osv. Til dette trenger vi en kommune som i større grad former en helsekultur og organisering som i større grad inviterer til tverrfaglig samarbeid, kompetansehevning og dialog. Nylig ble det sent et høringsnotat om “Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester”, en oppfordring til at kommunen legger bedre til rette for utvikling lokalt og stiller større krav til fysioterapeutene.

Vi fysioterapeuter har et stort ansvar. Vår kompetanse og evne til å ivareta pasienter skade og lyte avgjør pasientens fremtidige arbeidsdeltakelse og funksjon, livskvalitet og bevegelsesglede. Vår nærmeste samarbeidspartner fastlegen, stoler på at vi har tid og evne til å hjelpe våre felles pasienter. Ventetid på undersøkelse og oppstart på behandlingstiltak øker sannsynligheten for at smertetilstander forverrer seg, at pasienter har negative tanker og forventninger til bedring – faktorer som nettopp øker sannsynligheten for kronifisering. Hva vil du si til å få behandling om tre måneder, når du ufrivillig går hjemme med smerter og økende bekymringer?

Veien videre

Vi må gå dialog omkring hvordan løser dagens utfordring med ventetid på fysioterapi og andre helsetjenester. Det er et ikke ukjent faktum at et tettere samarbeid helsepersonell imellom bidrar til et mere helhetlig og sammenhengende pasientforløp. Men vi bør i større grad kjenne mere til hverandres evner og styrke. Dette skjer denne hyppig kommunikasjon, personlig møte og faglig diskusjon.

Kan vi finne tiltak som kan bedre dagens samarbeid? Inviter ressurspersoner fra fysioterapeuter, fastleger, psykologer, skoletjeneste, helsestasjon, Frisklivssentral, hjemmetjenesten samt respektive ledere. Vi kan gå i dialog for å skape rammer rundt dette nettverk, vi må lære mer om hverandres virke for å bruke hverandre mer effektivt. Kommunen bør legge rammene rundt dette og sørge for å følge opp.

Vi kan og vil i tillegg invitere til fagmøter og danne videre rammer for en felles forståelse på ulike typer problematikk og behandlingstiltak. Vi kan bli mye bedre kjent med hverandre og minske terskelen for samarbeid og mer effektiv behandling.

Øk de eksisterende deltidshjemler i fysioterapi til full tid. Vi har samme husleie, samme utstyr, forsikringer og alle andre utgifter om vi jobber fulltid eller deltid. Bruk den ressurs som allerede står klar til å senke ventelistene.

Hjelp oss til å samlokalisere helsepersonell. Tenk deg et helsesenter hvor du ringer for å time. Helsesekretæren har oversikten og timeplanen til din fastlege, manuellterapeut, psykolog eller ernæringsfysiologen. Du hjelpes rask til rett behandling og du kan føle deg trygg på at disse har kolleger rundt seg og kan diskutere på tvers av fagfelt om de har behov for dette.

Effektivisere systemet. Vi kan kanskje søke prosjektmidler til en kommunal ansatt helsesekretær som mottar alle henvendelser til fysioterapi i kommunen og koordinerer disse til rett fysioterapeut i en intern timeplan eller journalsystem. Da kunne vi spare mye tid på henvendelser og planlegging og i stedet behandle pasienter. Dagens situasjon tilsier at ingen fysioterapeuter kan ha råd til egen sekretær. NB: Per 1.1.2017 ble alle kommunale fysioterapeuter koblet på Norsk Helsenett, dette er et stort skritt i riktig retning!

 

Kjære Ordfører, rådmann, helse- og omsorgsutvalg og gode kolleger:

Vi bør rette et større fokus på utviklingen av fysioterapitjenesten og helsekulturen i kommunen. Hjelp oss legge til rette for samhandling. Vi kan styrke og forbedre våre tjenester, legge til rette for riktig bemanning, samle og oppfordre til tverrfaglig samarbeid, utvikle nye henvisningsrutiner og sikre innbyggerne riktig behandling til rett tid lokalt i kommunen. Sammen skaper vi det gode (arbeids)livet.

 

Spesialist i manuellterapi MNFF

Morten Christensen, Daglig leder Tangen Helseklinikk